UČEBNÍ PLÁN

Učební plán programu barevný svět - Povinné vyučovací předměty

Ø Tabulka počtu hodin učebního plánu podle oblastí a oboru a dle výuky v českém a anglickém jazyce
Ø Tabulka počtu hodin učebního plánu pro 1. stupěň podle předmětů vyučovaných ve školním vzdělávacím programu

Předměty

I.

ročník

II.

ročník

III.

ročník

IV.

ročník

V.

ročník

celkem

hodin

Český jazyk a literatura 8 8 8
8 8 40
Cizí jazyk 0+2 0+2 2 3 3 8+4
Matematika 5 5 4+1 4 4 20+1
Informační a komunikační technologie     0+1 0+1 1 1+2
Prvouka 2 2 2     6
Vlastivěda       2 1 3
Přírodověda       1 2 3
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7
Tělesná výchova 2 2 2 3 3 10+2
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5
  20+2 20+2 21+2 25+1 26 110+9

Učební plán programu barevný svět - Povinné vyučovací předměty v anglickém jazyce

Předměty

I.

ročník

II.

ročník

III.

ročník

IV.

ročník

V.

ročník

Český jazyk a literatura          
Cizí jazyk 2 2      
Matematika 1
Informační a komunikační technologie     1 1  1
Prvouka          
Vlastivěda          
Přírodověda          
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Tělesná výchova          
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1
 Celkem 5 5 5 5 5

Nepovinné předmět

Učební plán školního vzdělávacího programu „Barevný svět“ je doplněn nabídkou nepovinných předmětů, které žáci nemusí absolvovat (nicméně doporučujeme, aby se jich žáci zúčastňovali). Tyto nepovinné předměty jsou zahrnuty
ve školném, a jsou tedy bonusem, který škola nabízí.  Mezi nepovinné předměty na prvním stupni patří sportovní hry
a druhý cizí jazyk (Španělský jazyk nebo Německý jazyk). Jejich časovou dotaci znázorňuje následující tabulka. 

 

 

I.

ročník

II.

ročník

III. ročník IV. ročník

V.

ročník

Sportovní hry 1 1 1 1 1
Druhý cizí jazyk     3 3 3
Celkem 1 3 4 4 4

Nepovinné předměty prohlubují a upevňují základní učivo. Umožňují větší pokrok žáků, jejich realizaci, pokrok a akceptují jejich osobní maximum. Jejich plány jsou rozpracovány v prováděcích plánech učitelů.