Minimální preventivní program

Cílem minimálního preventivního programu je vést děti k respektu k okolí, sama k sobě i ostatním lidem. Získaný a zbytnělý respekt povede ke zvýšení zdravého sebevědomí jedince. Respektováno a respektující nemá dítě problém komunikace svých problémů, nebojí se ptát, hledat informace či vyjádřit názor.
Škola na tomto programu úzce spolupracuje s rodiči i širší komunitou. Žáci jsou vedeni tak, aby byli schopni orientovat se v dané problematice, zkoumali ji, ptali se a dělali rozhodnutí odpovídající věku. Dále aby si vážili svého zdraví, uměli nakládat se svým volným časem a zvládali základní sociální dovednosti, včetně vytváření zdravého a příjemného klimatu ve škole.

Školní preventivní program sociálně patologických jevů je zaměřen na předcházení následujícím sociálně negativním jevům:

Cílem minimálního preventivního programu je vést děti k respektu k okolí, sama k sobě i ostatním lidem. Získaný a zbytnělý respekt povede ke zvýšení zdravého sebevědomí jedince. Respektováno a respektující nemá dítě problém komunikace svých problémů, nebojí se ptát, hledat informace či vyjádřit názor.
Škola na tomto programu úzce spolupracuje s rodiči i širší komunitou. Žáci jsou vedeni tak, aby byli schopni orientovat se v dané problematice, zkoumali ji, ptali se a dělali rozhodnutí odpovídající věku. Dále aby si vážili svého zdraví, uměli nakládat se svým volným časem a zvládali základní sociální dovednosti, včetně vytváření zdravého a příjemného klimatu ve škole.

Školní preventivní program sociálně patologických jevů je zaměřen na předcházení následujícím sociálně negativním jevům:

Ø Záškoláctví
Ø Šikana a kyberšikana
Ø Rasismus a xenofobie
Ø Vandalismus, kriminalita, delikvence
Ø Drogová závislost, alkoholismus, kouření, onemocnění HIV a další infekční nemoci související s užíváním návykových látek
Ø Virtuální drogy ( počítače, televize, mobilní telefony)
Ø Gambling ( patologické hráčství)
Ø Týrání a zneužívání dětí, sexuální zneužívání dětí
Ø Poruchy příjmu potravy

Cíle minimálního preventivního programu pro školní rok 2015/2016:

Ø Osvěta pedagogů, školení pedagogických pracovníků
Ø Výchova ke zdravému životnímu stylu a zavádění dalších oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů
Ø Uplatňování různých metod a forem působení na jednotlivce a skupiny žáků zaměřených na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování
Ø Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času žáků
Ø Vytváření takových podmínek vzdělávacího procesu, při kterém nedochází k narušení osobnostního vývoje žáků
Ø Vytváření podmínek pro zamezení sociálně patologických problémů
Ø Průběžné sledování situace ve škole, uplatňování různých metod a forem umožňujících včasné podchycení ohrožení dětí
Ø Spolupráce školy s rodiči žáků, školskými institucemi, pedagogicko psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, městskou částí, policií a ostatními institucemi zabývajícími se prevencí patologických jevů u dětí
Ø Prevence proti šikaně, kyberšikaně, záškoláctví, vandalismu, alkoholismu, gamblingu
Ø Vzájemná komunikace trojúhelníku ( učitel- žák- rodič)
Ø Vytvoření přátelského a uvolněného klimatu ve škole
Ø Zdravý životní styl
Ø Posílení individuality a uvědomování si síly diváckého násilí
Ø Zajištění zájmu o přednášky pro rodiče
Ø Vytvoření a podpora spolupráce se Střední školou gastronomie a hotelnictví
Ø Navázání kompaktní spolupráce s Dětským domovem Klánovic 

Nabízené aktivity pro žáky v rámci MPP:

Ø Konzultační hodiny výchovného poradce
Ø Informace a odkazy na nástěnce
Ø Zapojení dětí do soutěží a projektů
Ø Sportovní klání
Ø Spolupráce s policií- interaktivní beseda
Ø Kulturní představení- v době vyučování i ve volném čase
Ø Navštěvování knihovny
Ø Zapojení dětí do projektů s multikulturním zaměřením
Ø Zájmové kroužky, Den otevřených dveří, výlety
Ø Den země
Ø Škola v přírodě
Ø Stmelovací programy pro děti a rodiče

Nabízené aktivity pro rodiče v rámci MPP:

Ø Spolupráce s metodikem prevence sociálně patologických jevů
Ø Předávání informací, nápadů a podnětů ze školení a přednášek
Ø Vyhledávání zajímavých podnětů a odkazů
Ø Učitelé si mohou půjčit metodické pomůcky, propagační materiály
Ø Seznámení s preventivním programem školy
Ø Vzdělávání na seminářích k této problematice

Nabízené aktivity pro učitele v rámci MPP:

Ø Seznámení s preventivním programem školy
Ø Seznámení s řádem školy
Ø Poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence
Ø Poradenská činnost výchovného poradce
Ø Konzultace s třídním učitele
Ø Podílení se na aktivitách pořádaných školou

Nabízené aktivity pro vyučující a vychovatele v rámci MPP:

Ø Účast na poradách
Ø Práce s odbornou literaturou
Ø Spolupráce s rodiči – konzultace, třídní schůzky, beseda s odborníkem
Ø Spolupráce s dětským kurátorem, sociálními pracovnicemi
Ø Spolupráce s dětským psychologem

V rámci výuky bude MPP implementován v průřezových tématech:

Osobnostní a sociální výchova – nespecifická prevence, komunikace, mezilidské vztahy, rozhodování a řešení situací, psychické zdraví, psychohygiena, sebepoznávání, poznávání lidí, sebeovládání, získávání správných postojů a hodnot, specifická prevence agresivních projevů, šikany

Multikulturní výchova – vlastní identita, specifická prevence rasistického a extremistického chování, znalost různých etnických a kulturních skupin

Enviromentální výchova – vztah člověka k prostředí, specifická prevence vandalismu

Mediální výchova – kritické přijímání obsahu sdělení, uvědomění si reality, vliv médií ve společnosti

Kompetence žáků v rámci prevence 1.- 3. ročník:

Ø žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků
Ø znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek
Ø znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu
Ø mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu

EVALUACE

Evaluace probíhá v krátkodobých intervalech (čtvrtletně) i v dlouhodobém horizontu (školní rok). Výsledky evaluace budou zaznamenány v autoevaluaci školy, na které se podílí pedagogičtí pracovníci i vychovatelé Kindergarten Akademie. Dále pak v portfoliích žáků bude záznam o průběhu a výstupech aplikace MPP.

 

Bezpečnost dětí je zajištěna v oploceném objektu, kde na ně dohlíží zodpovědní pracovníci proškolení v poskytování první pomoci.