PEDAGOGICKÁ KONCEPCE ŠKOLY

Základní podmínky vzdělávání:

• Menší kolektiv dětí
• Kvalitní pedagogové
• Slovní způsob hodnocení
• Úzké propojení školy a rodiny

Menší kolektiv dětí

V každé třídě je maximálně 18 dětí. V tomto počtu má vyučující prostor na kvalitní komunikaci i zpětnou vazbu. Při přípravě výukových bloků pro takto nízký počet žáků, může pedagog využít své veškeré kreativity. Pro pedagoga je také zásadní všechny děti dobře znát a rychle vypozorovat možné změny v chování či změny nálad. Při nízkém počtu dětí, je v silách pedagoga reagovat na změny ve skupině a problémy celé skupiny i jednotlivců a tak efektivně předcházet šikaně. V neposlední řadě je možné se věnovat dětem nadaným či se speciálními vzdělávacími potřebami minimálně ve stejném rozsahu jako dětem, kterým vyhovuje běžná výuka.

 

Slovní způsob hodnocení

Podle Školského zákona 561Sb., §51, odst.2 je slovní hodnocení rovnocenné se zavedeným klasifikačním systémem pomocí známe. Děti si velice rychle zvyknou na okamžitou a přímočarou komunikaci a známky jim nikterak nechybí. Při tomto způsobu hodnocení je citelně eliminována nezdravá soutěživost mezi dětmi. Pro děti je jednodušší vytvořit si a prohloubit vnitřní motivaci. Při odbourání „honby za známkou“ se vytvoří flexibilní prostor, ve kterém mají děti možnost se ptát, dělat chyby, vytvářet vlastní úkoly a projekty, spoluvytvářet a dobře se získáváním vědění bavit.

 

Učitelé

Odpovídající vzdělání je na naší škole jedním, ale zdaleka ne jediným kritériem. Učitelé, stejně jako žáci potřebují být vhodně motivováni. Potřebují prostor sdílet své zkušenosti a klást otázky. U nás má každý pedagog možnost dalšího vzdělávání podle jeho vlastních potřeb. Dbáme na vybalancovaném počtu mužů a žen v pedagogickém sboru. Všichni učitelé jsou vyrovnané osobnosti, které jsou schopny otevřené komunikace. Při práci s dětmi naši pedagogové využívají efektivní metody a formy:

Projektové vyučování – vede žáky k vlastní činnosti, experimentování, kreativitě a učení v souvislostech.

Práce s problémem – žákům nejsou předkládány hotové informace, ale jsou citlivě vedeni k nalezení řešení.

Kolektivní úkoly – napomáhá týmové spolupráci. Děti jeden druhého lépe poznají, což vede k větší toleranci druhého i sebe sama.

Okamžitá zpětná vazba – žáci jsou vedeni ke kontrole vlastní práce, učitel jim poskytuje flexibilní zpětnou vazbu, která žáka nesoudí, ale inspiruje

Komunitní kruh– děti mají možnost sdílet to, co potřebují téměř kdykoliv nebo v čase, ke sdílení přímo určený. Když mají děti možnost sdílet své zážitky, učí se otevřenosti, zdravé komunikaci a mají tak větší klid na soustředění při vypracovávání úkolů.

Konstruktivní využití mezipředmětových vazeb – pedagog může využít hodin sociálních her, dramatické výchovy i ostatních předmětů nezaměřených na výkon k rozšíření vědomostí, jejich posuzování, využití jich získaných poznatků, individuální práci s žákem nebo k e spontánním činnostem.

 

Úzké propojení školy a rodiny

Společné aktivity školy a rodiny považujeme za samozřejmost. Rodiče dětí mají možnost osobních schůzek s vyučujícími a to vždy po osobní domluvě. Učitelé rodiče informují pravidelně o komplexních projevech a výsledcích jejich dítěte mailem. Jsme otevřeni podnětům rodičů ohledně školních i mimoškolních aktivit. Věříme, že se můžeme vzájemně inspirovat. Pořádáme akce s dětmi ve škole i v přírodě. Rodiče, prarodiče i kamarády zveme ke společnému tvoření, sportování i sdílení.