„0 ročník“

Nultý ročník při ZŠ Victoria school je detašované pracoviště naší mateřské školy umístěné do prostředí základní školy. Cílem je zaměření na školní zralost a přípravu dětí na vstup do 1.třídy.

Je určen dětem od 5 – 7 let, které se rozhodly nastoupit v příštím roce do naší 1. třídy, nenavštěvovaly předtím naši mateřskou školu a jejich anglický jazyk není ještě na takové úrovni, aby byly schopné porozumět a spolupracovat s rodilým mluvčím.

Provoz nultého ročníku je od 8 -17 hodin, z toho vyučující čas je od 9 – 14 hodin. Od 8 – 9 hodin a od 14 -17 hodin je možnost využít naší družinu. Maximální počet dětí ve třídě je 15 a pracuje s nimi třídní učitelka předškolní výchovy mluvící česky a rodilý mluvčí s pedagogickým vzděláním.

Obsah vzdělávání vychází z konkretizovaných očekávaných výstupů podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP PV) a popisuje nejen oblasti, ale také znalosti a dovednosti, které má dítě zvládnout na konci školního roku před nástupem do první třídy.

Mimo pravidelné měsíční "posezení u kávy" s vedením školy, 2 x ročně probíhají individuální setkání s rodiči, kde hodnotíme rozvoj dítěte ve všech oblastech předškolní výchovy a úroveň anglického jazyka.

Režim dne :

8:00 – 9:00 Příchod, volná hra

9:00 - 9:30 Ranní kruh, cvičení, téma týdne

9:30 -10:00 Výchovně vzdělávací činnost

10:00– 10:30 Svačina

10:30 -11:45 Pobyt venku

11:45 – 12:30 Oběd

12:30 – 14:00 Poslech pohádky, relaxace a volná hra

14:00 – 14:30 Svačina

14:30 -15:00 Odpolední program, práce se skupinou

15:00 – 17:00 Volná hra, odchod domů

Rozvrh:

Rozvrh hodin 0