Česko-anglická škola v Klánovicích

Akreditována Ministersvem školství, mládeže a tělovýchovy

VICTORIA SCHOOL
česko-anglická základní škola v Klánovicích 


Devítiletá soukromá základní škola rodinného typu se nachází

v budově střední školy hotelnictví a gastronomie COOP.

K dispozici máme designově řešené učebny, navržené speciálně pro naše děti tak, aby rozvíjely estetické vnímání. Dále máme hernu, šatnu pro děti s hracím koutkem a velkou přírodní zahradu v přímé blízkosti Klánovického lesa. Pro stravování dětí využíváme školní jídelnu v areálu objektu.

Z důvodu individuálního, citliho přístupu k našim žákům a principu vzdělávání v naší škole, stanovujeme maximální počet žáků ve třídě 18.

Jen v tvořivé a přátelské atmosféře lze dle našeho názoru vzdělávat a vychovávat děti harmonicky, vést je k samostatnosti, odpovědnosti, spolupráci a respektu k okolí.

Filozofie školního vzdělávacího programu a koncepce školy je založena na individuálním přístupu k žákům, na jejich osobním rozvoji, logickém uvažování a tvořivém myšlení. Promptně a profesionálně reagujeme na potřeby každého dítěte. Výuka některých předmětů probíhá od 1.třídy v anglickém jazyce. Tuto výuku zajišťují pedagogicky vzdělaní rodilí mluvčí. Přirozený nenásilný způsob osvojování cizího jazyka při současném zařazení projektových metod a využití interaktivní tabule vede ke komplexnímu vývoji osobnosti, k pokroku v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění studentů.

Kombinujeme moderní vyučovací metody s funkčními prvky alternativních přístupů. Používáme učebnice nakladatelství Fraus a matematiku vyučujeme podle metody prof. Hejného. Výuka se řídí platným školním rozvrhem. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel vykonává průběžně a na závěr každého pololetí vrcholí předáním vysvědčení. Žáci jsou klasifikováni slovně. Jsme otevřeni novým směrům v oblasti školství a odborné pedagogiky, novým trendům a odborným poznatkům ze souvisejících oblastí.

Čím jsme jiní?

Děti se vzdělávají v intenzivních, ale zábavných blocích. V dnešní uspěchané době máme čas na děti i rodiče.

Jak pracujeme?
Dbáme na hravost i pevný řád. Respektujeme každou individualitu. Pracujeme na základě pevné koncepce a detailně připraveného programu korespondujícího s RVP PV a ZV.. Neustále se dále vzděláváme. Naše koncepce vychází z bohatých životních i profesionálních zkušeností. Aktivně pozorujeme i nasloucháme. Máme znalosti i nadšení. Školní vzdělávací program je vždy vypracován s ohledem na skupinu dětí, se kterou pracujeme. Angličtina je všudypřítomným parťákem, kamarádem i pomocníkem. Zároveň se snažíme umožnit a ulehčit dětem cestu k poznání sebe sama, svého místa v komunitě, k upevnění zdravé nezávislosti a k pochopení vztahů okolního světa, jak se stát vyrovnanou osobností.

Naše cíle?
Usilujeme o to, aby se dětem učení líbilo. Klademe důraz na vnitřní motivaci. Děti jsou pevnou součástí příprav i provedení. Nebojí se mluvit, dělat chyby a experimentovat. Přítomnost rodilých mluvčích přináší cit pro angličtinu a také přispívá k překonávání obav z jinakosti. Daří se nám skvěle naplňovat vytyčené cíle.

NABÍZÍME
Pevnou koncepci
Zaručené výsledky
Detailně propracovaný program
Individuální přístup

NAŠE ZDROJE
Předškolní příprava RPPV
Early Years Foundation Stage
Besedy, Přednášky, Kurzy

Naše MOTTO:
"Největší dary, které může dítě dostat jsou otevřená mysl, laskavé srdce a tvůrčí nadšení."
Peggy Joy Jenkins Ph.D.

Anglický odpolední klub

Kromě zájmových kroužků jako je výtvarná výchova a hudební výchova nabízíme také odpolední výuku angličtiny pro všechny zájemce ve věku od 6-12 let.

V naší škole vedeme děti nejen k naplňování akademických cílů, ale také k poznání sebe sama, k respektu a k umění řešení problémů. Našim žákům nabízíme otevřený pohled na svět bez předsudků a zbytečných soudů. Věříme, že v takovém prostředí se děti mohou beze zbytku věnovat svému potenciálu. Přirozená zvídavost je průvodcem po cestě k vnitřní motivaci.