Výsledky předběžného zápisu

dle § 183 (2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 ;

0. třída

A1 - přijat               A4 - přijat

A3 - přijat               A2 - přijat

1. třída 

1B - přijat               7B - přijat

4A - přijat               9A - přijat

1A - přijat               2B - přijat

3A - přijat               8A - přijat

5B - přijat               3B - přijat

6A - přijat               4B - přijat

5A - přijat               2C - přijat

6B - přijat               3C - přijat

 

Rodiče přijatých žáků budou v příštím týdnu obesláni emailem se smlouvou, aby měli čas na její prostudování a zároveň budou vyzváni k podpisu smlouvy do 21.12. V případě, že nedojde k podpisu některé ze smluv, bude dána možnost dalšímu záčkovi v pořadí.

Termín řádného zápisu pro první řídu školního roku 2017/18 pro doplnění dětí ve třídě je stanoven v souladu se zákonem na 10.4.2017 od 15:00 do 18:00. Pokud Vaše dítě nebylo v předběžném zápise přijato, může za 5 měsíců udělat velký pokrok a my Vás i Vaše děti rádi přivítáme v dubnu opět, kdy za přetrvávající zájem získá dítě jeden plusový bod.

Velice si rostoucího zájmu o naši školu vážíme.