Výsledky zápisu

dle § 183 (2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 ;

6. třída

6U1A - přijat               6U3A - přijat

6U3B - přijat               6U1B - přijat

6U7A - přijat               6U2A - přijat

6U6A - přijat               6U9A - přijat

6U5A - přijat               6U4A - přijat

6U2B - přijat               6U8A - přijat

 

Rodiče přijatých žáků budou v příštím týdnu obesláni emailem se smlouvou, aby měli čas na její prostudování a zároveň budou vyzváni k podpisu smlouvy do konce března. V případě, že nedojde k podpisu některé ze smluv, bude dána možnost dalšímu v pořadí.

Termín druhého zápisu pro šestou třídu školního roku 2017/18 pro doplnění dětí ve třídě je stanoven na 26.4.2017 od 15:00 do 17:00 hod.

Velice si rostoucího zájmu o naši školu vážíme.